Bryggehuset har en bestyrelse bestående af 3 forældrevalgte medlemmerne og 3 forældrevalgte
suppleanter.
Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode, suppleanter for 1 år.
På bestyrelsesmøderne deltager endvidere Bryggehusets leder og TR.
Møderne er i princippet åbne, men det kan – fx ved behandling af personsager – være nødvendigt at
‘lukke dørene’, ved behandlingen af enkelte punkter.
Bestyrelsen mødes ca. 4 gange om året, hvor vi ser på institutionens budget, børnegrundlag og
diskuterer overordnede principper for institutionen.
Eksempler på, hvad bestyrelsen beskæftiger sig med:
• at holde sig orienteret om udviklingen i Københavns Kommune
• at holde kontakt til Københavns Forældreorganisation (KFO)
• at medvirke til udformningen af Bryggehusets årsplan
• at forberede fællesarrangementer i Bryggehuset
• at holde sig orienteret om trafikpolitikken på Bryggen